Barn som fyller ett år innen utgangen av oktober 2017 har rett til barnehageplassjf. Lov om barnehager § 12a. 

 

Retten til plass forutsetter at søknad er mottatt av kommunen innen fristen forhovedopptak og at barnet er bosatt i Askim i ved oppstart i barnehage. Retten til plass er foreslått utvidet til å gjelde for barn som blir ett år i november. 


Saken er ennå ikke avgjort i Stortinget. Dersom en endring blir vedtatt vil barna det gjelder ha rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år ved hovedopptaket for 2017/2018. 


Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.